ماهی شوریده

ماهی شوریده چه مشخصاتی دارد؟ چگونه آن را بشناسیم؟ خواص ماهی شوریده چیست؟