• چاشنی به منظور ایجاد طعمی خاص به غذا افزوده می گردد. چاشنی ها معمولا مخلوطی از ادویه ها و گیاه های خشک هستند.
  • بسیاری از چاشنی ها به صورت بسته های کوچک به فروش می رسند تا قابل حمل هنگام مصرف غذا در خارج از منزل باشند.
  • دسته ای از چاشنی ها در هنگام پخت غذا مورد استفاده قرار می گیرد و دسته ای دیگر بعد از پخت غذا به آن افزوده می گردد.
ناموجود